Зв'язатись з консультантом

 


Дізнатись більше про Згоду

 

Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети Товариству з обмеженою відповідальністю "Віннер Лізинг" (надалі іменується – «Лізингодавець»).

До складу персональних даних, що отримуються в процесі підготовки до укладення Договору належать: Особиста інформація про Лізингоодержувача (паспортні дані лізингоодержувача та членів родини або повна назва, дата реєстрації, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, основні види діяльності, дані про контактну особу, відкриті рахунки у банках тощо), інформація про фінансовий стан (інформація про місце роботи та доходи за останні 6 місяців або валюта балансу, основні засоби, дебіторська та кредиторська заборгованість, кредити, рух коштів по рахунках за останні 12 місяців тощо) та інші дані.

 

Персональні дані оброблятимуться з метою отримання авто у лізинг та страхування автомобілів, укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених, ініційованих мною, реалізації положень законодавства у сфері відносин зі мною як споживачем/потенційним споживачем товарів та послуг Компанії, включаючи, але не обмежуючись, відносинами з придбання товару, проведення заходів прямого маркетингу, заходів моніторингу якості наданих мені Компанією послуг, забезпечення доведення до мого відома рекламної та/або іншої інформації, яка може мене зацікавити для задоволення моїх потреб, забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як моїх так Компанії.

 

Підписанням цього документу я засвідчую та гарантую, що:

- персональні дані про мене були надані Компанії добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання; надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки;  

             - Компанія має право здійснювати транскордонну передачу персональних даних  про мене своїм дочірнім та афілійованим компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

            - Компанія як володілець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних даних, в межах визначеної мети; 

            - підтверджую отримання в дату підписання цього документу письмового повідомлення про мої права, мету збору та обробки персональних даних про мене, а також інформацію про осіб, яким можуть бути передані для обробки мої персональні дані;

            - Компанія має право зберігати персональні дані про мене протягом 5 (п’яти) років з дати отримання від мене згоди, але у будь-якому випадку, не довше ніж це необхідно відповідно до мети обробки, якщо інше не випливатиме із вимог чинного законодавства та/або специфіки відносин між мною, та  Компанією. 

- даю згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ "Українське бюро кредитних історій", код ЄДРПОУ 33546706 , Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» код ЄДРПОУ 33691415 на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій", ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»  у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ». А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», де буде зберігатись і оброблятися моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Лізинговою компанією, та ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».

 

Дізнатись більше про Права

На виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних” повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною баз персональних даних «Клієнти» ТОВ «Віннер Лізинг», надалі – Компанія.

Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і Компанії, що випливають із Закону України „Про захист персональних даних”, інших актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину. 

Повідомляємо, що Закон України „Про захист персональних даних” наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження  Компанії та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних; 

3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних; 

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію; 

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

                           

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема

- податковим органам;

- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компанії або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією, Дилером відповідно до чинного законодавства;

-  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та Компанії.